17—19 марта 2023

Музей изобразительных искусств им.
Г. Айтиева, г. Бишкек
17—19 март 2023

Г. Айтиев атындагы көркөм
сүрөт музейи, Бишкек шаары
Бул өз эмгектеринде эс тутум темасына кайрылган изилдөөчүлөрдү, коомдук ишмерлерди, активисттерди, көркөм өнөр ээлерин бириктирген «Эсимде» изилдөө аянтчасы уюштурган эл аралык конференция.

Это международная конференция исследовательской платформы «Эсимде», объединяющая исследователей, общественных деятелей, активистов, художников, которые переосмысляют тему памяти в своих работах.
ЭСИМДЕ III.
«НА МОСТУ ПАМЯТИ»
«ЭС ТУТУМ ӨТКӨӨЛҮНДӨ»
≈ 13
6/3
өлкө / стран
панель(ей) / күн (дней)
2
> 50
көргөзмө / выставки
баяндамачылар / спикеров
Сүрөт / Фото: Шайлоо Джекшенбаев
Конференция 2023 года выстроена вокруг двух центральных понятий: памяти и деколонизации. Память рассматривается как категория, которая задает темп и вектор развития, оказывает прямое влияние на формирование идентичности в настоящем. Возвращение к памяти, как обращение к себе, тесно переплетается с процессом деколонизации — под которым мы понимаем стремление ставить под сомнение «универсальные», «канонические» знания, осмысляя свою историю, культуру, языка. Если проводить параллели с центральной для нас метафорой — сны манкурта, то деколонизация — это наш путь к пробуждению и освобождению посредством исследований, дискуссий, художественных и активистских практик.
Сүрөт / Фото: Шайлоо Джекшенбаев
2023-жылдагы конференциянын өзөгүн эки түшүнүк түзмөкчү: эс тутум жана деколониялаштыруу. Эс тутум — өнүгүүнүн ыргагын жана багытын аныктаган, учурдагы иденттүүлүктү калыптоого түздөн түз таасир эткен категория катары каралууда. Эс тутумду кайтаруу, адамдын өзүнө кайрылуусу катары деколониялаштыруу процесси менен тыгыз айкалышат. Муну биз — өз тарыхыбызды, маданиятыбызды, тилибизди талдоо аркылуу «универсалдуу», «кынтыксыз» билимдерден күмөн саноого умтулуу деп түшүнөбүз. «Маңкурттун түшү» деген биздин метафорага салыштыра турган болсок, анда деколониялаштыруу — бул, изилдөө, дискуссия, көркөм өнөрлүк жана активисттик тажыйырбалар аркылуу ойгонууга жана бошонууга карай биздин жол.
9:00—9:30

Музейдин кинозалы / Кинозал музея
Каттоо / Регистрация + чай-пай
09:30—11:00

Музейдин кинозалы / Кинозал музея
I ПАНЕЛЬ.
ЭС ТУТУМ ЖАНА ТАРЫХ /
ПАМЯТЬ И ИСТОРИЯ
Музейдин кинозалы / Кинозал музея
Конференциянын ачылышы / Открытие конференции
«Эсимде» изилдөөборборунун жетекчиси
Эльмира Ногойбаеванын учурашуу сөзү

Приветственное слово Эльмиры Ногойбаевой, руководительницы исследовательского центра «Эсимде»
Баяндамачы жөнүндө кененирээк маалыматты көрүү үчүн курсорду аттын үстүнө коюңуз

Наведите курсор на имя, чтобы узнать информацию о спикере
«СССР жөнүндө Кыргызстандагы перспективалык жана ретроспективалык эс тутум»

«Проспективная и ретроспективная память об СССР в Кыргызстане»
«Грузиядагы коом жана бийликтин ортосундагы стратегиялык унутчаактык жана талаштуу эс тутум»

«Стратегическая забывчивость и спорная память между обществом и властью в Грузии»
Кыргыз тарыхын изилдөөчү, коомдук ишмер, байыркы кыргыз маданияты жана ариби боюнча эксперт Битик

Исследователь кыргызской истории, общественный деятель, знаток древнекыргызской культуры и грамоты — Битиг
Эс тутумду жана дезинформацияны изилдөө багытынын жетекчиси IDFI (Грузия)

Руководитель направления исследований памяти и дезинформации в IDFI (Грузия)
«Тарых жана эс тутум: эки синонимби же эки башка түшүнүкпү?»

«История и память: два синонима или два различных понятия?»
«Жогорку класстардын окуучуларынын арасында чөлкөмдүк жана орусялык тарыхты кабылдоо (2018-2019-жылдары Башкыртостан Республикасындагы окуучуларды сурамжылоонун материалдары боюнча)»

«Восприятие региональной и российской истории у старшеклассников (по материалам опроса учащихся Республики Башкортостан в 2018-2019 гг.)»
Литва тарыхы институтунун жетекчиси

Директор Института истории Литвы
Билим берүү антропологу, «Ала-Тоо» Эл аралык университетинин педагогика кафедрасынын окутуучусу (Бишкек, Кыргызстан)

Антрополог образования, преподаватель кафедры педагогики Международного университета Ала-Тоо (Бишкек, Кыргызстан)
ДИСКУССИЯ
Модератор: Эльмира Ногойбаева, «Эсимде» изилдөө борборунун жетекчиси / Руководитель исследовательского центра «Эсимде»
11:00—11:30
чай-пай
11:30—13:00

Музейдин кинозалы / Кинозал музея
II Панель (1).

Эс тутумга болгон укук: аялдардын тагдырлары /

Право на память:
женские судьбы
«Манасчы аялдардын тагдырлары»

«Судьбы женщин-манасчи»
«Yркүн эс тутуму жана аялдардын үнү»

«Yркүн: память и голоса женщин»
«10 жыл кат алышууга укуксуз соттолгондор: репрессиялангандардын аялдарынын тагдыры»

«10 лет без права переписки: судьбы жен репрессированных»
ДИСКУССИЯМодератор: Нурболот Азамат, журналист, жазуучу, котормочу / Журналист, писатель, переводчик

Дискуссант: Алтын Капалова, сүрөтчү, жазуучу, активист / Художница, писательница, активистка
13:00—13:30

Көргөзмө залы / Выставочный зал
«12» көргөзмөсүнүн бет ачары /
Презентация выставки «12»
Куратор: Наргиза Рыскулова
II ПАНЕЛЬ (2).
ЭС ТУТУМГА БОЛГОН УКУК / ПРАВО НА ПАМЯТЬ
14:30—17:00

Музейдин кинозалы / Кинозал музея
«"Ата-Бейит" мемориалдык комплекстин тарыхы»

«История мемориального комплекса “Ата-Бейит”»
Тарых илиминин доктору, полковник УКМК, «Саясий репрессиянын курмандыктары» он томдуктун автору

Доктор исторических наук, полковник ГКНБ, автор десятитомника «Жертвы политических репрессий»

«Россиядагы ВЧК-НКВД-КГБ архивдеринин жеткиликтүүлүк маселелери жана алардын тарыхчылар жана коом үчүн мааниси»

«Вопросы доступа к архивам ВЧК-НКВД-КГБ в России и их значении для историков и общества»
«Кыргызстандагы жадидчилик кыймылы (1900—1916)»

«Движение джадидов в Кыргызстане (1900—1916)»
«Мемориал» Эл аралык коомунун башкармалыгынын төрагасы (Россия)

Председатель правления Международного общества «Мемориал» (Россия)
Тарых илимдеринин кандидаты, Кыргызстан УИА Б. Жамгырчинов атындагы тарых, археология жана этнология институтунун бөлүм башчысы

Кандидат исторических наук, заведующая отделом Института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгырчинова НАН Кыргызстана
«Германияда билим алган өзбек илимпоздорунун массалык түрдө репрессияланышы»

«Массовые репрессии узбекских ученых, получивших образование в Германии»
«Баарынын ысымын атоо керекпи? Россияда советтик террордун курмандыктарынын тизмелери боюнча коомдук талкууга карата»

«Хотелось бы всех поименно назвать? или нет? К общественной дискуссии в России о списках жертв советского террора»
Репрессиялангандардын Музейинин илимий кызматкери, Ташкен (Өзбекстан)

Научный сотрудник Музея репрессированных в Ташкенте (Узбекистан)
2013-жылдан бери «Москва. Террордун топографиясы» жана башка изилдөөлөргө негизделген шаардык мемориалдык активдүүлүктүн долбоорлору. 2022-жылдан бери ал «Мемориалдын» бүткүл россиялык тармагынын ишин координациялап келет


В Российском «Мемориал» с 2013 года ведет программу «Москва. Топография террора» и другие проекты городского мемори-активизма, основанного на исследованиях. С 2022 года координирует работу всероссийской сети «Мемориала»
«"Мааян" гезитинин мисалында өткөндөгү жана учурдагы кыргыз-еврей (жөөт) иденттүүлүгү жөнүндөгү баяндамалардын чагылдыруусун изилдөө»

«Отражение нарративов кыргызско-еврейской идентичности в прошлом и настоящем на примере газеты "Мааян"»
«Казакстандагы репрессияланган украиндиктердин үй-бүлөлөрүндөгү маданий эс тутумдун аудиовизуалдык аспекттери»

«Аудиовизуальные аспекты культурной памяти в семьях репрессированных украинцев Казахстана (диаспора г. Караганды)»
Тель-Авив университетинин докторанты

Докторант Тель-Авивского университета
Антрополог, публицист, Борбор Азиялык изилдөөлөр боюнча Француз институтунун ассоциацияланган изилдөөчүсү (IFEAC)

Антрополог, публицист, ассоциированный исследователь Французского института центрально-азиатских исследований (IFEAC)
ДИСКУССИЯ
Модератор: Миржан Балыбаев, «Эсимде» изилдөөчүсү / Исследователь «Эсимде»

Дискуссант: Эмиль Джороев
17:00—17:30

Көргөзмө залы / Выставочный зал
«Эс тутум өткөөлдөрү» көргөзмөсүнүн ачылышы / Открытие выставки «Мосты памяти»
Куратор: Наталья Андрианова
Борбордук Азиядагы Америка университетинин антропология программасынын доценти (БААУ), филология илимдеринин кандидаты

Доцент программы антропологии Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), кандидат филологических наук
Тарых илимдеринин кандидаты, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин доценти

Кандидат исторических наук, доцент Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева (г. Бишкек, Кыргызстан)

«Эсимде» изилдөөчүсү

Исследовательница «Эсимде»
17:30—18:30

Музейдин кинозалы / Кинозал музея
1930-жылдары кулакка тартылып Кыргызстандан Украинага сүргүнгө айдалгандар жөнүндөгү «Чалбасы кыргыздары. Эсимде» даректүү тасмасын көрсөтүү

Презентация документального фильма «Чалбаские кыргызы. Эсимде» о раскулаченных и высланных из территории Кыргызстана в Украину в 1930-е годы
II күн
II ДЕНЬ
18.03.2023
III ПАНЕЛЬ.

ЭС ТУТУМ МЕЙКИНДИКТЕРИ.
ЭС ТУТУМ СОГУШТАРЫ: МИФ ЖЕ РЕАЛДУУЛУКПУ?

ПРОСТРАНСТВА ПАМЯТИ.
ВОЙНЫ ПАМЯТИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
09:00—11:00
Сүрөт / Фото: Шайлоо Джекшенбаев
II Секция.
Музейлердеги эс тутум /
Память в музеях
Көргөзмө залы / Выставочный зал
Сүрөт / Фото: Шайлоо Джекшенбаев
I Секция.
Эс тутум инфраструктурасы / Инфраструктура памяти
Музейдин кинозалы / Кинозал музея
«Маданий ландшафттарды изилдөөдөгү инфраструктуралык ыкма»

«Инфраструктурный подход в исследовании культурных ландшафтов»
«Өзбекстандагы саясий репрессиялар музейи»

«Музей политических репрессий в Узбекистане»
Доктор философских наук, заведующая кафедрой философии
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан)

Философия илимдеринин доктору, Л.Н. Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинин философия кафедрасынын башчысы (Астана, Казахстан)
Репрессиялангандардын Музейинин илимий кызматкери, Ташкен (Өзбекстан)

Научный сотрудник Музея репрессированных в Ташкенте (Узбекистан)
«Сүлүктү шаарынын өнөр жайынын тарыхы»

«Промышленная история города Сулюкта»
«Ислам жөнүндөгү эс тутум жайларынын memory activism жана картографиясы: Актөбө областынын мисалы»

«Memory activism и картография мест памяти об исламе: кейсы Актюбинской области»
Тарыхчы, Баткен мамлекеттик университетинин окутуучусу

Историк, преподаватель Баткенского государственного университета
Л.Н. Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинин докторанты (Астана, Казахстан)

Докторант Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилев (Астана, Казахстан)
«Шаардын эс тутум карталары»

«Городские карты памяти»
«Эс тутум саясаты жана КР музейлери»

«Политика памяти и музеи КР»
«Антропология, урбанизм жана эл аралык өнүгүү» магистрдик программасынын координатору, БААУ, социалдык инновациялар Лабораториясынын тең негиздөөчүсү (SILK)

Координатор магистерской программы «Антропология, урбанизм и международное развитие» в АУЦА, сооснователь Лаборатории социальных инноваций (SILK)
Т. Садыков атындагы Ош областтык көркөм сүрөт музейинин директору, музейлерди башкаруу жана тарыхий мурасты сактоо боюнча адис

Директор Ошского областного музея ИЗО им. Т. Садыкова, специалист по управлению музеями и сохранению исторического наследия
«Бишкектеги советтик ностальгия образдары»

«Образы советской ностальгии в Бишкеке»
«Эс тутум саясаты жана улуттук-мамлекеттик курулуш»

«Политика памяти и национально-государственное строительство»
Саясий илимдердин доктору (Phd)

Доктор политических наук (Phd)
М.В. Фрунзе үй-музей Мемориалынын директору

Директор Мемориального дом-музея М.В. Фрунзе
«Биригүү жана демаркациялоо монументтериби?»

«Монументы объединения и демаркации?»
«Бишкектин айланасындагы 1950-жылдарга таандык көрүстөндөр»

«Кладбища в окрестностях Бишкека 1950-х годов»
Урбанист, изилдөөчү

Урбанист, исследователь
«Токтогул суу сактагычынын айтылбай калган тарыхы»

«Нерассказанные истории Токтогульской ГЭС»
Борбор Азиялык изилдөөлөр боюнча Француз институтунун (IFEAC) илимий кызматкери

Научный сотрудник Французского института центрально-азиатских исследований (IFEAC)
Изилдөөчү, картограф. «БААУ Антропология, урбанизм жана эл аралык өнүгүү» бөлүмүнүн магистранты

Исследователь, картограф. Магистрант департамента АУЦА «Антропология, Урбанизм и Международное развитие» (г. Бишкек, Кыргызстан)

Модератор: Асель Мурзакулова, Саясат илимдеринин кандидаты / Кандидат политических наук

Дискуссант: Адриан Фов, Региональный директор IFEAC (Французский Институт Исследований Центральной Азии) / IFEACтын (Француздук Борбор Азия изилдөөлөр институтунун) аймактык директору
Секция I
ДИСКУССИЯ
Модератор: Данияр Карабаев, Оозеки тарых ассоциациясынын төрагасы / Председатель Ассоциации устных историй

Дискуссант: Асель Рашидова, «Эсимде» изилдөөчүсү / Исследователь «Эсимде»
Секция II
ДИСКУССИЯ
11:00—11:30
чай-пай
IV ПАНЕЛЬ.
ЭС ТУТУМДАГЫ АКТИВДҮҮЛҮК /
ПАМЯТЬ И АКТИВИЗМ
11:30—14:00

Музейдин кинозалы / Кинозал музея
«"НЕМОНОМИФ 5" журналы»

Междисциплинарный журнал "НЕМОНОМИФ 5"»
«Туркестанский фотоархив повседневности»

«Туркестанский фотоархив повседневности»
Саясат илимдеринин кандидаты, Борбордук Азия университетинин Тоо коомдорун изилдөө институтунун улук илимий кызматкери (Нарын, Кыргызстан) жана «Мөңгү» аналитикалык клубунун тең негиздөөчүсү

Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института исследований горных сообществ Университета Центральной Азии (г. Нарын, Кыргызстан) и соучредитель аналитического клуба «Монгу»
Тасмалардын автору жана режиссеру, Туркестан архивинин куратору

Автор и режиссер фильмов, куратор Туркестанского архива
«Чехия жана советтик репрессиялар эстеми»

«Чехия и память о советских репрессиях»
«Оозеки тарых ассоциациясы»

«Ассоциация устных историй»
Изилдөөчү, публицист; «Мемориал» эл аралык коомунун чех бөлүмүнүн төрагасы

Исследователь, публицист; председатель чешского отделения Международного общества «Мемориал»
БААУнун Эркин илимдер жана искусство кафедрасынын башчысы жана окутуучусу, Оозеки тарых ассоциациясынын төрагасы (Бишкек, Кыргызстан)

Руководитель и старший преподаватель направления "Свободные искусства и науки" в АУЦА, председатель Ассоциации устных историй (г. Бишкек, Кыргызстан)
«"Эсимде Үркүн" эскерүү туру»

«Памятный тур "Эсимде Үркүн"»
«Оозеки тарых тарыхты изилдөөнүн усулу катары: Өзбекстандын тажрыйбасы»

«Устная история как метод исследования исторической памяти: Опыт Узбекистана»
Медиаизилдөөчү

Медиаисследователь
Борбордук Азия эл аралык институтунун тарыхый-маданий мурастарды изилдөө жана гуманитардык изилдөөлөр бөлүмүнүн башчысы, тарых илимдеринин кандидаты (Өзбекстан)

Заведующий отделом изучения историко-культурного наследия и гуманитарных исследований Международного института Центральной Азии, кандидат исторических наук
ДИСКУССИЯ

Модератор: Александра Поливанова, «Мемориал»
V ПАНЕЛЬ.

Маңкурттун түшү. Пост/де/ре: колония
жөнүндө талкуулар. Маңкурт ойгоно алабы?

Сны манкурта. Дискуссии
о пост/де/ре: колониальности.
Может ли манкурт проснуться?
15:00—18:00

Музейдин кинозалы / Кинозал музея
«Деколониалдуулук: “көчүп жүргөн концепция” менен реляциялык онто-эпистемологиялык саясий позициянын ортосунда»

«Деколониальность: между "бродячим понятием" и реляционной онто-эпистемологической политической позицией»
«Седентаризм жана талаа жөнүндө советтик историография»

«Седентаризм и советская историография степи»
Деколониалдык изилдөөчү, жазуучу, филология илимдеринин доктору, Линчёпинг Университетинин гендердик изилдөөлөр кафедрасынын постколониалдык феминизмдер профессор (Швеция)

Деколониальная исследовательница и писательница, доктор филологических наук, профессор постколониальных феминизмов кафедры гендерных исследований Университета Линчёпинга (Швеция)
Кыргыз тарыхын изилдөөчү, коомдук ишмер, байыркы кыргыз маданияты жана ариби боюнча эксперт — Битик

Исследователь кыргызской истории, общественный деятель, знаток древнекыргызской культуры и грамоты — Битиг
«Авторитаризм боюнча Борбордук Азия изилдөөлөрүнүн деколонизациясы»

«Деколонизация Центрально-Азиатских исследований по авторитаризму»

Жакынкы чыгыш университетинин саясий илимдер кафедрасынын доценти (Түндүк Кипр)


Доцент кафедры политических наук Ближневосточного университета (Северный Кипр)
Асель Доолоткельдиева

Приглашенный исследователь в Центре Восточноевропейских и Международных Исследований (ZOiS) в Берлине в рамках проекта "Центральная Азия: объединение протестных исследований


Берлиндеги Чыгыш Европа жана эл аралык изилдөөлөр борборунун (ZOiS) “Борбордук Азия: Протесттик изилдөөлөрдү бириктирүү” долбоорунун алкагында келген конок изилдөөчү
«Кош колониалдык мурас жана борбор азиялык изилдөөлөрдү деколониялаштыруу»

«Двойное колониальное наследие и вопрос деколонизации центральноазиатских исследований»
«"Кыргыз" исламынын саясий жана академиялык дискурста конструкциялануусу»

«Конструирование "кыргызского" ислама в политическом и академическом дискурсе»

Людвиг Максимиллиан атындагы Мюнхен университетинин окутуучусу жана Галле шаарындагы (Германия) Макс Планк атындагы социалдык антропология институтунун илимий кызматкери


Доктор наук, преподаватель Мюнхенского университета имени Людвига Максимиллиана и ассоциированный исследователь Института социальной антропологии Макса Планка в Халле (Германия)

Тарыхчы, Улуттук Илимдер Академиясынын илимий кызматкери (Кыргызстан)


Историк, научный сотрудник Национальной академии наук (Кыргызстан)
«Орусиянын империялык айыпсыздыгынан күмөн саноого убакыт келди»

«Время подвергнуть сомнению имперскую невиновность России»»
Коргонуу Улуттук университетинин чөлкөмдүк жана аналитикалык изилдөөлөр департаментинин доценти жана төрайымы (Вашингтон, АКШ)


Доцент и председатель департамента региональных и аналитических исследований Национального университета обороны (Вашингтон, США)
Окутуучу/доцент, Базель Университети (Швейцария)

Преподаватель/доцент, Университет Базеля
«30 жылдык эгемендүүлүктү казакстандыктардын кабылдоосу. Социологиялык изилдөөнүн жыйынтыктары»

«Восприятие казахстанцами 30 лет Независимости. Итоги социологического исследования»
PaperLab изилдөө борборунун директору (Астана, Казахстан)

Директор исследовательского центра PaperLab (Астана, Казахстан)
ДИСКУССИЯ
Модератор: Эльмира Ногойбаева, «Эсимде» изилдөө борборунун жетекчиси / Руководитель исследовательского центра «Эсимде»
III күн
III ДЕНЬ
19.03.2023
10:00—11:00

Көргөзмө залы / Выставочный зал
VI ПАНЕЛЬ.

Визуалдык чагылдыруудагы
эс тутум

Память в визуальном отражении
«Улуттук Көркөм сүрөт музейдин коллекциясындагы эмгектердин мисалында визуалдык эс тутумду кайра карап чыгуу»

«Ревизия визуальной памяти на примере работ из собрания КНМИИ»
«Буюмдар жана тагдырлар. Бир фотосериалдын окуясы»

«Вещи и судьбы. История одной фотосерии»
Искусство таануучу (Төлөн музейи, Бишкек)

Искусствовед (Толон музей, Бишкек)
Кинооператор, фотосүрөтчү, фотодолбоорлордун куратору (Өзбекстан)

Кинооператор, фотограф, куратор фотопроектов (Узбекистан)
«Советтик Кыргызстандын байыркылыгы (античность). Ольга Мануилова»

«Античность Советской Киргизии. Ольга Мануилова»
«Эс тутумду түзүү: Кыргызстандын 20-кылымдагы сүрөт искусствосу сүрөтчү-аялдардын практикасындакуратордук изилдөөсү»

«Создавая память: кураторское исследование изобразительного искусства Кыргызстана ХХ века в практиках художниц»
Дизайнер жана архитектор

Дизайнер и архитектор
Куратор, изилдөөчү, сүрөтчү, Бишкек заманбап искусство мектебинин негиздөөчүсү (БиШСи)

Кураторка, исследовательница, художница, руководительница творческой мастерской СИНЕРГИЯ и соосновательница Бишкекской Школы Современного Искусства (БиШСИ)
11:00—11:15
чай-пай
«Келечекке кайтуу. Постсоветтик жашоо, сүрөтччүлөрдүн тажрыйбалары»

«Назад в будущее. Опыты художественного проживания постсоветского»
Сүрөтчү / Художница
Куратор
Педагог
Сүрөтчү / Художник
Куратор
Педагог
«Апамдын Ыры: Аялдар, миграция жана визуалдык эс тутум»

«Песня матери: женщины, миграция и визуальная память»
«Тарых жана эс тутум менен шайкештик аркылуу өзүн издөө. Изилдөө искусство долбоорлору "Аккорд" жана "Generation"»

«Поиск себя через созвучие с историей и памятью. Исследовательские арт-проекты "Аккорд" и "Generation"»
Диана Рахманова — сүрөтчү, куратор, изилдөөчү жана журналист. Тажикстандан келген, 2011-жылдан бери Бишкек шаарында жашайт. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн маалымат каражаттары менен байланышта заманбап искусство тармагында иштейт. Көргөзмөлөрү Кыргызстанда, Украинада, Нью-Йоркто, Вашингтондо жана Германияда (Documenta fifteen) өткөн. Кыргызстандагы «Кудук» маданий борборунун негиздөөчүсү жана директору

Художница, кураторка, исследовательница, журналистка из Таджикистана. С 2011 года живет в Бишкеке. Работает в сфере современного искусства на стыке с медиа в странах Центральной Азии. Художница выставок в Кыргызстане, Украине, Нью-Йорке, Вашингтоне и Германии (в рамках коллектива DAVRA на Documenta fifteen). Основательница и директорка культурного центра «Кудук» в Кыргызстане
Сүрөтчү.Искусствону аялдар, миграция жана чек ара көйгөйлөрү менен иштөө жана бул көйгөйлөргө байланышкан жамааттарды тартуу үчүн колдонот. Жазгүл Борбордук Азиядагы Америка университетинде жана ArtEast заманбап искусство мектебинде (Бишкек, Кыргызстан) окуган

Художница. Использует искусство как средство для работы с проблемами женщин, миграции и границ, вовлекая и взаимодействия с сообществами. Жазгүл обучалась в Американском Университете Центральной Азии и в школе современного искусства ArtEast (Бишкек, Кыргызстан)

ДИСКУССИЯ
Модератор: Эльмира Ногойбаева, «Эсимде» изилдөө борборунун жетекчиси / Руководитель исследовательского центра «Эсимде»

Дискуссант: Мадина Тлостанова, деколониалдык изилдөөчү жана жазуучу / Деколониальная исследовательница и писательница
13:00—14:00
«Чуйковдон "Жаңы толкунга" чейин. Совет мезгилиндеги Кыргызстандын көркөм сүрөт искусствосу Г.Айтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинин коллекциясында»

Алтынай Кудайбергенованын (Улуттук көркөм сүрөт музейи)
доклад-экскурсиясы

/

«От Чуйкова до "Новой волны". Изобразительное искусство Кыргызстана советского периода в собрании Национального музея изобразительных искусств им. Г. Айтиева (КНМИИ)»

Доклад-экскурсия Алтынай Кудайбергеновой (КНМИИ)
Биз / Мы
«Эсимде» — Кыргызстандын жана Борбордук Азиянын өтүмүшүнө көз чаптырып, тарыхтагы жана элдин эсинде көмүскөдө калган окуяларды, процесстерди изилдөө жана аңдап түшүнүү боюнча изилдөө борбору. «Эсимде» теоретиктердин жана практиктердин коомчулугун бириктирип, изилдөөлөрдү, талкууларды, семинарларды, басма иш-чараларын өткөрөт.

«Эсимде III. Эс тутум өткөөлүндө» үчүнчү эл аралык конференциясы «Маңкурттун туштөрү» (2020) жана «Эс тутум тили» (2018) конференцияларын улантууда.
«Эсимде» — исследовательская платформа по изучению и осмыслению памяти и истории Кыргызстана и Центральной Азии XX-XXI веков. «Эсимде» проводит исследования, дискуссии, мастерские, занимается издательской деятельностью, объединяя вокруг себя сообщество теоретиков и практиков.

«Эсимде III. На мосту памяти» — третья международная конференция, которая продолжает конференции «Сны манкурта» (2020) и «Язык памяти» (2018).
Терген, калыпка салган / Вёрстка страницы:
Рахат Асангулова
Баяндамачылардын сүрөттөрү ачык булактардан жана өздөрүнүн баракчаларынан алынган.
Бул сайт коммерциялык максаттарды көздөбөйт.

Фотографии спикеров взяты из открытых источников и публичных страниц.
Этот сайт не преследует коммерческие цели.
Made on
Tilda